تا کی دل من چشم به در داشته باشد 

ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد 

آن باد که آغشته به بوی نفس توست

 از کوچه ما کاش گذر داشته باشد

هر هفته سر خاک تو می آیم ، اما

این خاک اگر قرص قمر داشته باشد

این کیست که خوابیده به جای تو در این خاک

از تو خبری چند، مگر داشته باشد