0•? ? تـَمـام ِ گـرفـتـاری هـای ِ مـا ،

در هـَمیـن " نـام هـا " هـستـَنـد ،

و ایـن را شـهیـد ِ گـمنـام

خـوبــ فـهمـیـده اسـتـــ . . .